SEST е абревиатура от Sequential Energy System TuningПоследователна настройка на енергийната система.

Методът SEST представлява по същество органичен синтез на две концепции.

Първата концепция е свързана с остеопатичната работа в краниалната сфера, а втората – с класическата китайска медицина.

Краткото определение на метода SEST е следното:

SEST е лечебно-диагностичен метод, който е насочен към разкриване на психо-физическите нарушения в организма на пациента по пътя на установяване на невербален диалог с централната му нервна система чрез мануално тестиране на кранио-сакралния ритъм и последователно възстановяване на енергийната цялост на организма на човека.

 

История на метода и основни принципи

Като отправна идея за метода SEST послужи достатъчно разбираемата мисъл, че ако съществуват различни лечебни системи, претендиращи за холистичност на техните възгледи, те би трябвало да намират потвърждение една в друга.

Преди повече от 15 години двамата автори на метода – Борис Шойтов и д-р Ян Бергер – активно практикуваха различни остеопатични техники и акупунктура. На тях им се строи доста интересно да потърсят и намерят общи черти между тези на пръв поглед далечни една от друга системи. Двете системи постулират холистични принципи и следователно, според идеята на авторите, трябва да откриват общи клинични находки, които би могло да бъдат непротиворечиво интерпретирани от позициите на двете системи.

Изходната идея, пак посочваме, беше простичка – да се провери няма ли повторяемите модели на краниално нарушение да корелират с повтарящите се модели на каналните нарушения.

След няколкогодишни наблюдения и търсения тази идея беше потвърдена. На авторите на метода им се удаде да открият съответствия между нарушенията на механиката на отделните черепни кости и определени акупунктурни канали. Впоследствие това доведе до извода за взаимовръзката между кранио-сакралната и каналната системи. Двете системи реагират на един и същ стимул/дразнител чрез изменение на своето състояние практически едновременно и по същество, те се явяват двете страни на една и съща монета.

Каналната система или системата Цзин Ло се разглежда в SEST като система за пространствена надлъжно-напречна организация на вътретъканна динамика, а под (акупунктурен) канал се разбира мускулно-фасциален тракт.

Различните видове Ци, които се разглеждат в китайската медицина, в метода SEST се възприемат като различни форми на вътретъканно движение. По такъв начин, понятието „енергийна система“, фигуриращо в названието на метода, е равнозначно на понятието „канална система Цзин Ло“. Естествено, представата за Ци не се изчерпва само с вътретъканното движение, но именно в този си вид то се разглежда на базовите нива на обучение по SEST.

През последните три десетилетия бяха проведени многобройни изследвания, потвърждаващи идеята, че материален субстрат на каналната система цзин ло се явява фасциалната тъкан. През последните години физиологичната роля на фасцията търпи преосмисляне и на нея й се придава все по-голямо значение. Става разбираемо, че фасцията обезпечава не просто структурна поддръжка на тялото, но по същество се явява мегасистема, която функционира и се разбира като сложна комуникационна мрежа. Тази връзка се намира в тясна взаимовръзка с всеки мускул, с всеки орган, с всеки кръвоносен съд и нерв. Тя оказва влияние върху всички тези структури и сама се намира под тяхно влияние. При това взаимното влияние се осъществява не само биомеханично, но и биохимично.

Обаче в рамките на SEST нас ни интересува феноменът на канала не толкова от структурна, колкото от динамична гледна точка. Ние възприемаме канала като вектор на вътретъканно движение, зададен от определени фасциални трактове. В този смисъл, канал в състояние на нормално функциониране не е обект на нашата работа, оставайки „невидим“ за нас, тъй като вътретъканното движение по хода на индивидуалния канал се „влива“ в общото движение на всички тъканни структури. В случай на нарушение, обаче, каналът „възниква“ за нашето възприятие във вид на вектор на вътретъканно движение в тялото, което се отклонява от срединната линия.

Освен взаимовръзката между отделните краниални кости и каналите, беше открита и връзка между канала и определен участък от твърдата обвивка на гръбначния мозък на нивото на шийния отдел на гръбначния стълб.

В норма, мотилността на твърдата мозъчна обвивка се проявява на нивото на всички сегменти. В случай на нарушение в канала мотилността на нивото на съответния му сегмент спира. Търсенето на тези нарушения се явява диагностична задача в метода SEST. „Изслушването“ на подвижността на твърдата мозъчна обвивка се основава върху изпълнението на диагностичен алгоритъм, който позволява последователно да се разкриват най-дълбоките звена във веригата на патологичното нарушение.

Активно участие в диагностичния процес взема и самият пациент. По команда на оператора той изпълнява специални hand modes (специфични положения на ръцете и пръстите – диагностични мудри), които служат за своеобразни превключватели на диапазоните на диагностична работа. По такъв начин, собствено казано, се осъществява и невербалният диалог с организма на пациента.

Задачата на специалиста по SEST е не да натрапва на организма своето мнение за неговия проблем, а изслушвайки го, да изпълни всичко, което организмът е „поискал“, за да му помогне да възстанови своята психо-физическа цялост.


Прочетете и статията „Уважаеми пациенти, запознайте се със SEST“