Какво представлява SEST?

SEST е абревиатура от Sequential Energy System TuningПоследователна настройка на енергийната система.

Методът SEST представлява по същество органичен синтез на две концепции.

Първата концепция е свързана с остеопатичната работа в краниалната сфера, а втората – с класическата китайска медицина.

Краткото определение на метода SEST е следното:

SEST е лечебно-диагностичен метод, който е насочен към разкриване на психо-физическите нарушения в организма на пациента по пътя на установяване на невербален диалог с централната му нервна система чрез мануално тестиране на кранио-сакралния ритъм и последователно възстановяване на енергийната цялост на организма на човека.

По всякакви въпроси за  ISOSEST – можете да се свържете с  Координатора ни за България Галина Радославова на тел. 0879865515
Следвайте ни във Facebook 


История на метода и основни принципи

Като отправна идея за метода SEST послужи достатъчно разбираемата мисъл, че ако съществуват различни лечебни системи, претендиращи за холистичност на техните възгледи, те би трябвало да намират потвърждение една в друга.

Преди повече от 15 години двамата автори на метода – Борис Шойтов и д-р Ян Бергер – активно практикуваха различни остеопатични техники и акупунктура. На тях им се строи доста интересно да потърсят и намерят общи черти между тези на пръв поглед далечни една от друга системи. Двете системи постулират холистични принципи и следователно, според идеята на авторите, трябва да откриват общи клинични находки, които би могло да бъдат непротиворечиво интерпретирани от позициите на двете системи.

Изходната идея, пак посочваме, беше простичка – да се провери няма ли повторяемите модели на краниално нарушение да корелират с повтарящите се модели на каналните нарушения.

След няколкогодишни наблюдения и търсения тази идея беше потвърдена. На авторите на метода им се удаде да открият съответствия между нарушенията на механиката на отделните черепни кости и определени акупунктурни канали. Впоследствие това доведе до извода за взаимовръзката между кранио-сакралната и каналната системи. Двете системи реагират на един и същ стимул/дразнител чрез изменение на своето състояние практически едновременно и по същество, те се явяват двете страни на една и съща монета.

Каналната система или системата Цзин Ло се разглежда в SEST като система за пространствена надлъжно-напречна организация на вътретъканна динамика, а под (акупунктурен) канал се разбира мускулно-фасциален тракт.

Различните видове Ци, които се разглеждат в китайската медицина, в метода SEST се възприемат като различни форми на вътретъканно движение. По такъв начин, понятието „енергийна система“, фигуриращо в названието на метода, е равнозначно на понятието „канална система Цзин Ло“. Естествено, представата за Ци не се изчерпва само с вътретъканното движение, но именно в този си вид то се разглежда на базовите нива на обучение по SEST.

През последните три десетилетия бяха проведени многобройни изследвания, потвърждаващи идеята, че материален субстрат на каналната система цзин ло се явява фасциалната тъкан. През последните години физиологичната роля на фасцията търпи преосмисляне и на нея й се придава все по-голямо значение. Става разбираемо, че фасцията обезпечава не просто структурна поддръжка на тялото, но по същество се явява мегасистема, която функционира и се разбира като сложна комуникационна мрежа. Тази връзка се намира в тясна взаимовръзка с всеки мускул, с всеки орган, с всеки кръвоносен съд и нерв. Тя оказва влияние върху всички тези структури и сама се намира под тяхно влияние. При това взаимното влияние се осъществява не само биомеханично, но и биохимично.

Обаче в рамките на SEST нас ни интересува феноменът на канала не толкова от структурна, колкото от динамична гледна точка. Ние възприемаме канала като вектор на вътретъканно движение, зададен от определени фасциални трактове. В този смисъл, канал в състояние на нормално функциониране не е обект на нашата работа, оставайки „невидим“ за нас, тъй като вътретъканното движение по хода на индивидуалния канал се „влива“ в общото движение на всички тъканни структури. В случай на нарушение, обаче, каналът „възниква“ за нашето възприятие във вид на вектор на вътретъканно движение в тялото, което се отклонява от срединната линия.

Освен взаимовръзката между отделните краниални кости и каналите, беше открита и връзка между канала и определен участък от твърдата обвивка на гръбначния мозък на нивото на шийния отдел на гръбначния стълб.

В норма, мотилността на твърдата мозъчна обвивка се проявява на нивото на всички сегменти. В случай на нарушение в канала мотилността на нивото на съответния му сегмент спира. Търсенето на тези нарушения се явява диагностична задача в метода SEST. „Изслушването“ на подвижността на твърдата мозъчна обвивка се основава върху изпълнението на диагностичен алгоритъм, който позволява последователно да се разкриват най-дълбоките звена във веригата на патологичното нарушение.

Активно участие в диагностичния процес взема и самият пациент. По команда на оператора той изпълнява специални hand modes (специфични положения на ръцете и пръстите – диагностични мудри), които служат за своеобразни превключватели на диапазоните на диагностична работа. По такъв начин, собствено казано, се осъществява и невербалният диалог с организма на пациента.

Задачата на специалиста по SEST е не да натрапва на организма своето мнение за неговия проблем, а изслушвайки го, да изпълни всичко, което организмът е „поискал“, за да му помогне да възстанови своята психо-физическа цялост.


Прочетете и статията „Уважаеми пациенти, запознайте се със SEST“

 

История на SEST в България

Неповторимият метод за диагностика и лечение SEST (Sequential Energy System Tuning – Последователно настройване на енергийната система) интригува всички повече българи, а неговото навлизане в България вече има вълнуваща история, за която разказваме тук.

Тази история е важна, защото на мнозина от Вас предстои да се срещате със SEST – като студенти или като пациенти.

SEST комбинира по оригинален начин огромните възможности за кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина. Методът е плод на вдъхновението Борис Шойтов и Ян Бергер .

С Борис Шойтов се запознахме през 2009 г. на международен семинар по хомеопатия.

През 2011 година проведохме първия семинар с него в България. (Това беше и първият му семинар изобщо.) Семинарът се провежда офлайн, в Добрич и на него премина Първото ниво на обучението на десетина колеги. Няколко месеца по-късно преминаха и Второ ниво, а след още няколко – и Трето ниво.

Това беше период изпълнен с много вълнение от срещата с един истински нов свят. Но прилагането на новите знания и уменията на практиката се оказва трудно, по много причини. На първо място, дори и на базисно ниво кранио-сакралната терапия беше дотолкова нова за нас материята, че искаше доста време, за да започнем да я осъзнаваме правилно. Да не говорим за традиционната китайска медицина, която тогава познавахме само на любителско ниво.

Междувременно, обаче, и други държави „откриха” SEST и Борис Шойтов и поканите към него за обучение зачестиха – от Украйна, Беларус, Русия, Израел. Ние тук, в България, също имахме нужда от срещите си с него.

За кратко време SEST-общността стана твърде многобройна и Борис беше все по-затруднен „да огрее” навсякъде.

Логичното решение на проблема беше да променим формата на теоретичната част от обучението и след няколко месеца на здравеопазването и качествената работа, която го храним.

Около 2 години обучението изглеждаше по следния начин:

  • 12 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Първо ниво.
  • Други 8 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Второ ниво.
  • Трето ниво представлява тридневен офлайн семинар.

Това обучение минаха няколко десетки колеги, голяма част от които вече практикуват с голяма концентрация и успех.

Но междувременната реалност се променя много бързо.

SEST навлезе в етап на стремително развитие като теория и практика. Борис и Ян, вече и с нашето участие като технически ученици, разкриващи всички по-дълбоки връзки между SEST и други холистични дисциплини, както и нови и нови възможности за приложение на метода.

През есента на 2015 година се наложи да проведем и трите нива едно след друго. Вече започвахме да се задъхваме.

Междувременно „изобретихме” е нова форма за общуване, която позволява своевременно да споделяме новостите – SEST-FEST. Първите три феста се проведоха в Бургас през юни на 2015, 2016 и 2017 година.

След SEST-FEST 2016 организирахме и първия MasterKlas с Борис Шойтов, който  се проведе в София през есента на 2016 г. 

Но вече осъзнавахме очевидния факт, че и този формат на обучението чувствително „отеснява” и вече е недостатъчен, за да получат обучаващите се цялото интелектуално и духовно богатство, което учителите ни натрупаха и което искрено желаят да ни предадат.

Ето защо решихме и пристъпихме към коренна реорганизация на обучението по SEST в България .

От началото на 2017 г. то вече се състои от 3 задължителни модула, всеки от които е с продължителност 6 дни.

Тези 3 задължителни модула обхващат всичко, което се изучава на стойността на нивата от стария формат, но е обширно допълнение, включващи много повече теория на кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина и много, много повече практика.

Обучението вече се водеше в International School of SEST , чийто първи филиал (извън Израел, разбира се) беше учреден в България.

Познавайки метода и особено Борис Шойтов, без колебание може да гарантирам, че при активна и съвестна работа от страна на курсиста, още на следващия ден след приключването  на  Модул 1 той или тя може да приложи SEST напълно и успешно.

Модул 2 добавя нова теория (работа с т. нар. „чудесни съдове“) и още много практика, което гарантирано ще повиши успеха на терапевта.

Модул 3  открива цял нов хоризонт пред SEST-терапевта, защото му дава инструментариума да работи с нивата на шаблоните и конституцията.

Почти сигурно е, че ще продължим да залагаме и на Мастеркласовете като начин за добавяне на нови аспекти на изкуството на SEST, произтичащи от естествената му връзка с най-различни и перспективни методи като остеопатия, кинезитерапия, мануална терапия, приложна кинезиология и др.

Решихме да подсигурим обучаващите се и с необходимата литература .

ХомеоХелп има честта да е издател на първия учебник по SEST – „SEST Базовый уровень”  („SEST Базово ниво“), включващ теорията от достигнато Първо ниво.

Имаме учебника и на български език .

В края на 2016 година излеза от печат и том 2 на учебника на руски и български – „SEST Чудесные сосуды”   ( „SEST Чудесни съдове „)

През 2017 година започнахме планиране за издаване и няколко помагала, фокусирайки се върху различни аспекти на кранио-сакралната терапия, традиционната китайска медицина и други науки от вида на нуждите на SEST-терапевта.

Така студентите ни разполагат с всичко необходимо, за да гонят върха на собствените си способности.

Пандемията предизвика много световни промени и в крак с тенденциите, ние отново реорганизирахме провеждането на обученията ни.  От средата на 2021 година, всяко обучение е разделено на модули теория и практика. Теорията се провежда он-лайн, а практическата част в зали най-често в София и Варна.

👉По всякакви въпроси за  ISOSEST – можете да се свържете с  Галина Радославова на тел. 0879865515
Следвайте ни във Facebook 

Очакваме ви.