Структура на обучението

 

Структурата на обучение в Школата се изгражда на модулен принцип.

Към настоящия момент съществуват три задължителни модула, преминаването на които позволява методът да бъде усвоен в цялото му многообразие.

Всеки следващ модул представлява логично продължение и развитие на предходния.

Всеки модул на обучение се състои от 6-дневно обучение с продължителност 48 учебни часа.


 • Първи модул е Базовият модул, на който се изучават следните теми:
 • Основни принципи на метода
 • Взаимовръзки между краниалната система и системата Цзин Ло (надлъжно-напречната организация на вътретъканна подвижност)
 • Практически стъпки в базовия лечебно-диагностичен алгоритъм
 • Принципи на формиране и използване на диагностичните hand modes (диагностичните мудри)
 • Биомеханичен и биохимичен смисъл на точките У Син
 • Методи за корекция на разкритите нарушения с използване на точките У Син като точки за периферен вход в краниалната система
 • Краниален мониторинг на състоянието на системата Цзин Ло

Подробната програма на Модул 1 може да видите ТУК

 


 • Втори модул: „Чудесни съдове“
  В рамките на китайската медицина „чудесните съдове“ представляват особена система на функциониране на Ци, която по своята „архитектура“, функции и взаимоотношения се различава от системата на основните канали. Онтогенетично, чудесните съдове се формират по-рано от основните канали и изпълняват главната регулираща роля.

В Модул 2 на обучението се изучават следните теми:

 • Ролята на чудесните съдове във функционирането на организма
 • Топография, функции, симптоматика на нарушенията, точки за управление на всеки чудесен съд
 • Космологични принципи на формирането на устойчиви двойки чудесни съдове
 • Чудесните съдове в алгоритъма на SEST
 • Проявления на чудесните съдове на ниво кранио-сакрална система
 • Методи за въздействие върху чудесните съдове
 • Психо-духовна функция на чудесните съдове в стрктурата на личността

Подробната програма на Модул 2 може да видите ТУК

 


 • Трети модул: „Нива на Конституцията и Шаблоните“ – този модул е посветен на изучаването на диагностиката и корекцията на конституционалните нарушения.
  Конституцията представлява на нашият психо-физичен строеж, даден ни от природата. Конституцията определя нашите физически и поведенчески реакции при различните обстоятелства, а също така и предразположението ни към едни или други здравословни проблеми. Конституцията, бидейки основа на нашето съществуване, е най-дълбокото диагностично и регулаторно ниво в метода SEST.

В този модул се изучават следните теми:

 • Понятието „конституция“ в концепцията на китайската медицина
 • Различните типове конституция и характерните за тях проблеми от гледна точка на „Хуанди Ней Цзин“
 • Понятие за конституция
 • Конституционални типове, използвани в метода SEST
 • Конституционалното ниво в структурата на диагностичния алгоритъм на SEST
 • Методи за конституционална корекция
 • Работа с чудесните съдове на нивото на конституцията
 • Психо-духовна функция на основните 12 канала

В този модул се изучават и т. нар. Шаблони – травматични динамични поведенчески модели. Подробно се разглеждат типовете шаблони и начините за тяхната алгоритмична диагностика, а също и методите за отстраняване на шаблонните нарушения.

Подробната програма на Модул 3 може да видите ТУК

 


Успоредно със задължителните модули на обучение, нашите студенти имат възможност да усъвършенстват знанията и уменията си на организираните през различен период от време мастер-класове и практикуми.

Посещението на мастер-класовете не е задължително, но нашият опит показва, че участието в тях повишава значително нивото на практикуващите метода и укрепва тяхната увереност в собсствените им сили и възможности.

На мастер-класовете, като правило, се развиват специфични теми, свързани с практиката на метода SEST, а също така се изучават и отработват различни допълнителни методики и техники.

Подробности за най-близките мастер-класове и практикуми може да видите ТУК